آخرین مطالب

فورج کاری

فورج کاری

فرايند فورج يکي از فرايندهاي شکل دهي مي باشد.
فورج به فرايند شکل دهي حجمي از فلز تحت فشار يا ضربه براي توليد قطعاتي با شکل هندسي و خواص مطلوب گفته مي شود.
وپژگي هاي فرايند فورج

استحکام جهت دار(DIRECTIONAL) 

تغيير فرم ماده اوليه در طي فرايند آهنگري (معمولا در دماهاي بالا) باعث افزايش خواص مکانيکي و متالوژي مي شود.
در بيشتر موارد بر روي ماده اوليه فورج کارهاي براي از بين بردن ساختار دندريتي شمشها و برطرف نمودن عيوب آخالي و مک هاي حاصل از ريخته گري صورت مي گيرد که باعث به وجود آمدن جريان مواد يا اليافها مي شود که برروي استحکام و داکتيليته و مقاومت به ضربه و مقاومت در برابر خستگي ثاثير بسزايي دارد.
اليافها يا جريان مواد در جهتي ايجاد مي کنيم که به بيشترين استحکام نياز داريم.
منحني الياف ها يا جريان مواد از محيط بيروني قطعه پيروي مي کند يعني محيط قطعه هر فرمي که داشته باشد تقريبا جريان دانه ها به موازات آن مي باشد

فورج اغلب آخرين فرايند براي ايجاد شکل مورد نظر بهتر است مواد اوليه از ميلگرد يا صفحات تخت انتخاب شود که به استحکام جهت دار مناسب و مطلوب برسد

استحکام ضربه اي(IMPACT STRENGTH)

قطعات فورج شده داراي سفتي و استحکام کافي براي مقاومت در برابر بارهاي وارده مي باشدکه داکتيليته و انعطاف پذيري اين قطعات باعث مي شود تا در برابر بارهاي ضربه اي و غير منتظره و حتي بيشتر از مقدار محاسبه شده مقاومت کافي را داشته باشد.
جهت دار بودن جريان دانه ها بطور صحيح در عمليات فورج باعث افزايش بيشترين مقدار مقاومت در برابر ضربه و خستگي مي شود.
در قطعات فورج شده نسبت بالاي استحکام به وزن باعث بوجود آمدن مقاطع نازک در قطعات طراحي شده مي شود بدون اينکه از استحکام قطعه کاسته شود.
کاهش وزن قطعات علاوه بر کاهش هزينه موجب افزايش عمر قطعات مي شود.


يکنواختي (UNIFORMITY)

در فرايند فورج از طريق کنترل مراحل توليد و جريان دانه ها به شکل مورد نظر درآورده مي شود.
يکنواختي در ترکيب و ساختار در قطعات فورج شده بالا مي باشد و با عمليات حرارتي به يکنواختي بالا در ترکيب و ساختار بدست آورده مي شود.

ساختار بي عيب و سالم(STRUCTURAL INTEGRITY)

ساختار حاصل شده از فرايند فورج داراي ضريب اطمينان بالاي نسبت به فرايندهاي فلزکاري ديگري است.
وجود هرگونه آخال و مک و... که باعث شکستن قطعه که تحت تنش يا ضربه قرار دارد در قطعات فورج شده وجود ندارد.دیدگاه ها

کد امنیتی رفرش